SEMINAR – Podizanje svesti i otkrivanje prevara na tržištu kapitala – 28. 02. 20.

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će se  dana 28. februara 2020. godine, sa početkom u 10 časova, u Beogradu, Terazije 23, Velika sala, II sprat, u organizaciji Udruženja sertifikovanih istražitelja prevara Srbije (ACFE Srbija) i Privredne komore Srbije, Udruženja finansijskih institucija, održati seminar na kojem će predstavnicima državnog i privatnog sektora Komisija za hartije od vrednosti predstaviti najznačajnije novine u vezi sa zakonitim, pravičnim, i transparentnim funkcionisanjem tržišta kapitala i zaštitom investitora kao i sa vršenjem nadzora svih aktera na tržištu kapitala u Republici Srbiji.

Udruženje sertifikovanih istražitelja prevara Srbije (ACFE Srbija), kao dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, čiji je osnovni cilj da služi zajednici, pre svega kroz efikasnije otkrivanje prevara i korupcije, njihovo sprečavanje, odnosno prevenciju, kontinuirano je posvećeno i širenju znanja i svesti iz oblasti sprečavanja i prevencije prevara i korupcije, kako među profesionalcima, licima koje obavljaju javne funkcije, tako i u široj javnosti.

Otkrivanje novih metoda prevarnih, manipulativnih i drugih protivzakonitih radnji, novih šema i tehnika kupovine i prodaje finansijskih instrumenata koje se koriste, uvek predstavljaju izazov za istražitelje prevara, jer se one svakodnevno usavršavaju i postaju sve teže za razotkrivanje i procesuiranje.

Zbog toga Vas, kao profesionalce u relevantnoj oblasti, pozivamo da ispratite novine u ovoj oblasti, aktuelnu primenu zakonske regulative, međunarodne standarde i nove tehnike i šeme prevara na tržištu kapitala.

Komisija za hartije od vrednosti, kao institucija koja brine o zaštiti investitora, pravednom, efikasnom i transparentnom tržištu, a u cilju smanjenja sistemskog rizika na tržištu kapitala, i poseduje dugogodišnje iskustvo u vršenju nadzora, preneće nam svoja znanja u vezi sa prevarnim aktivnostima na tržištu hartija od vrednosti.

Seminar je namenjen svim profesionalcima koji se bave sprečavanjem, otkrivanjem i istragama prevara i korupcije, tužiocima, eksternim i internim revizorima, službenicima za usklađenost poslovanja, izvršnim i operativnim menadžerima, istražiteljima u javnom i privatnom sektoru, forenzičarima i specijalistima za prevenciju prevara u svim oblastima.

Preuzmite Agendu na srpskom jeziku. ( A G E N D A )

Učešće na seminaru deo je kontinuirane profesionalne edukacije i članovima ACFE Srbija donosi 3 CPE bodova. U prilogu Vam dostavljamo Agendu. Seminar je bez kotizacije. Broj mesta je ograničen.

Molimo Vas da do četvrtka, 20. februara 2020. godine potvrdite Vaše prisustvo na  serbiaACFE@gmail.com ili finansijske.institucije@pks.rs.

Srdačan pozdrav,

Udruženje sertifikovanih istražitelja prevara Srbije     Udruženje finansijskih institucija PKS

Žarko Vukadinović, predsednik                                                         Katarina Ocokoljić, sekretar